Adatvédelmi nyilatkozat

A BERAMAN Hungary Kft. (cím: 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 4., Tel.: 06-34/200-511, e-mail cím: info@beraman.hu, adószám: 26167053-2-11) továbbiakban Adatkezelő, a www.beraman.hu weboldal üzemeltetője az alábbiakban teszi közzé a weboldal, valamint egyéb szolgáltatásai keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével a weboldalra látogató (továbbiakban Látogató), a weboldal szolgáltatásait igénybevevő felhasználók (továbbiakban Felhasználó), valamint az egyéb szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban Érintett) elfogadja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy azt szíveskedjen figyelmesen végigolvasni.

Az Adatkezelők adatai

 • BERAMAN Hungary Ipari Szolgáltató Kft.
 • Székhelye: 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 4.
 • Képviseli: Harmati Attila ügyvezető
 • E-mail címe: info@beraman.hu
 • Telefonszáma: 06-34/200-511

Fogalmak

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (i.e. Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A kezelt adatok köre

Kapcsolat űrlap kitöltése

A weboldal Látogatójának lehetősége van (a telefonos és e-mailes kapcsolatfelvétel mellett) űrlapot is kitölteni. Az űrlap kitöltése során az alábbi adatokat szükséges megadni:

 • név (kötelező mező)
 • e-mail cím (kötelező mező)
 • telefonszám (opcionális)
 • üzenet (kötelező mező)
 • küldje ezt az üzenetet saját címére (check box)
 • adatvédelmi tájékoztatót elolvastam (check box)

Feliratkozás hírlevélre

A weboldalon a látogatónak lehetősége van az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. Feliratkozáskor az alábbi adatokat szükséges megadni:

 • név (kötelező mező)
 • e-mail cím (kötelező mező)
 • lakóhely (opcionális)
 • adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam (check box)

A hírlevélre való feliratkozás kétlépcsős, ahol első (1.) lépcső a weboldalon a fenti űrlap kitöltése, amely történhet önkéntesen, vagy előzetes szóbeli hozzájárulás után kollégáink által. A második (2.) lépcső egy megerősítő e-mail, ami a Felhasználó által megadott e-mail címre érkezik. Felhasználónak a feliratkozás véglegesítéséhez minden esetben önként kell az e-mailben megadott linkre kattintva megerősítést küldenie.

Álláshirdetésre jelentkezés

Adatkezelő a saját / más weboldalakon, közösségi oldalakon, más hirdetési felületeken (pl. nyomtatott sajtó) meghirdetett állásajánlatokra érkező jelentkezések során megadott személyes adatokat (önéletrajz, elérhetőségek, végzettséggel-, munkaviszonnyal-, érdeklődéssel kapcsolatos adatok) kezeli az állásajánlatra jelentkezés céljából. A jelentkezés menete a következő: az állásra jelentkező Érintett adatait elküldi az Adatkezelő részére az álláshirdetésben megjelölt e-mail címre, vagy a weboldalon található kapcsolat űrlapon, vagy más módon, amelyet az Adatkezelő megvizsgál, szükség esetén telefonon, személyesen, vagy e-mailen egyezteti az adatokat, illetve ha szükséges, pótolja a hiányzókat.

Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása során

Adatkezelő a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 10. §-nak megfelelően kezeli az Érintett azon adatait, amelyek az Adatkezelővel létrejövő munkaviszony létesítése, teljesítése és megszüntetése szempontjából lényegesek:

 • munkavállaló személyazonosító adatai:
  • név (családi név és utónév)
  • anyja neve
  • állampolgársága
  • lakhelye
  • TAJ száma
  • születési idő
  • születési hely
  • adószám
  • személyi igazolvány szám
  • bankszámlaszám
 • tanulmányokra/szakképesítésre vonatkozó adatok:
  • szükséges szakképzettséget igazoló okmányok
  • nyelvismeret
 • munkaviszonnyal kapcsolatos adatok:
  • munkaviszony kezdete/vége
  • betöltött munkakör
  • munkaidő mértéke
  • munkavégzés helye
  • különleges adatok, amennyiben az adott munkakör betöltéséhez szükségesek (pl. megváltozott munkaképességű személyek kölcsönzése esetén) a Munkavállaló írásbeli kifejezett hozzájárulása mellett (amennyiben Adatkezelő számára nem szükségszerűek a megadott különleges adatok, úgy azokat haladéktalanul törli)

Adatmegadásra a 16. életévüket betöltött személyekjogosultak.

Az adatkezelés célja

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

weboldalon a kapcsolat űrlap kitöltése során: az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel, amit maga a Felhasználó kezdeményez, így az űrlap kitöltésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott adatait Adatkezelő kezelje, illetve Adatkezelő Felhasználót állásajánlattal megkeresse. A weboldalon az Adatkezelő cookie-kat használ. A cookie-k fontosak az oldal megfelelő működéséhez. A felhasználói élmény fokozása érdekében szükséges, funkcionális, és marketing célú cookie-k kerülnek felhasználásra, ezek emlékeztetik az űrlap kitöltésekor adataira, statisztikai adatokat gyűjtenek az oldal funkcióinak optimalizálásához, és a Látogató érdeklődési köréhez szabott tartalmakat jelenítenek meg. A cookie-k típusainak részletes leírása az egyes kategóriára kattintva érhetők el. A Látogató bármikor dönthet, hogy elfogadja-e az egyes cookie-k alkalmazását az oldalon való tartózkodás során.

amennyiben a Felhasználó a weboldalon talált e-mail címen keresztül önéletrajzot küld az Adatkezelő számára, azt szintén azzal a céllal teszi, hogy számára az Adatkezelő megfelelő állásajánlattal keresse meg. Így a weboldalon bármilyen módon a Felhasználó irányából történő kapcsolatfelvételen keresztül az Adatkezelő számára elküldött önéletrajzok, állás iránti érdeklődésből származó adatok a Felhasználó kifejezett, önkéntes hozzájárulásával történnek. Felhasználó bármikor kérheti az adatok módosítását, vagy törlését.

a weboldalon lehetőség van hírlevél (továbbiakban Hírlevél) feliratkozásra. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Felhasználó számára állásajánlatokról, munkalehetőségekről és reklám céllal elektronikus hírlevelet küldjön a Felhasználó által megadott e-mail címre. A hírlevélre történő feliratkozás kétlépcsős és önkéntes. A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását, törlését. A hírlevelek szüneteltetése is kérhető a hírlevelekben szereplő „leiratkozás” gomb segítségével.

álláshirdetésre jelentkezés esetén az adatkezelés célja a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban az Érintettel történő kapcsolattartás, Érintett adatainak, önéletrajzának a megjelölt állásajánlatot meghirdető munkáltató részére történő továbbítása, a kiválasztási eljárás lefolytatása, a munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése.

munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása során az adatkezelés célja az Adatkezelő és az Érintett közötti munkaviszony létesítésével, a munkaviszony teljesítésével, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos, munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a munkaszerződésben foglalt előírásoknak, valamint az Mt. rendelkezéseinek megfelelően.

Adatkezelő az Érintett által megadott adatokat statisztikai célra is felhasználhatja, de kizárólag anonim módon, így az adatok a továbbiakban semmilyen természetes személyhez nem kapcsolhatók.

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a weboldalon történő Kapcsolat űrlap kitöltése, a Hírlevélre történő regisztráció, illetve e-mailen keresztül küldött adatok esetén addig kezeli, amíg Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve Érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles, így az Adatkezelő az Adatkezelővel létrejövő munkaviszony létesítése, teljesítése és megszüntetése során kezelt személyes adatokat a munkaviszonyból származó munkajogi igény elévüléséig, vagyis az Mt. 286. § (1) bekezdése alapján a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig őrzi meg.

Álláshirdetésre jelentkezés esetén Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így konkrét állásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos ügyintézés idejéig kezeli, Érintett részére érdeklődésének, illetve választásának megfelelő állásajánlat közvetítése esetén az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri az adat törlését, vagy visszavonja hozzájárulását.

Adattovábbítás

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében, meghatározott álláshirdetésre történő jelentkezés esetén az Érintett által megadott adatai közül a jelentkezés elbírálásához szükséges adatokat – személyes adatok, tanulmányok, munkatapasztalat, egyéb a pályázat elbírálásához szükséges információ (tervezett kezdés, kitöltött tesztek eredménye, stb.) – átadja annak a munkáltatónak, amely az álláshirdetésben meghatározott állást meghirdette (a továbbiakban: Munkáltató).

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok Munkáltató részére történő átadását követően ezen adatok Munkáltató általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. Érintett a Munkáltató adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Munkáltató honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

Az adatkezelés jogalapja

A Kapcsolat űrlap kitöltése, a hírlevélre történő feliratkozás, az álláshirdetésre történő jelentkezés vagy egyéb módon történő adatküldés során Érintett hozzájárul, hogy Adatkezelő a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban leírtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Érintett kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a weboldalon, illetve az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során.

Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés az ez ellen tett erőfeszítések ellenére történő bekövetkezése esetén Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintettnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Az adatok biztonságát Adatkezelő a tőle telhető legkorszerűbb módon biztosítja. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben foglalt intézkedések ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul jelenti a megfelelő szervek felé és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig, továbbá nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről és a megtett intézkedésekről.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A Felhasználó adatainak megismerésére az Adatkezelő, valamint azon Munkáltatók jogosultak, amely Munkáltatók részére a Felhasználó és a Munkavállaló a személyes adatainak továbbításához kifejezetten hozzájárult.

A személyes adatok megismerésére Adatkezelő által igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Adatfeldolgozók

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozók végzik:

 • IT, webfejlesztés, tárhely szolgáltatás: Morgens Design Kft. 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2
 • Bérszámfejtés: Payrollers Kft, 1172 Budapest, Gózon Gyula utca 19.
 • Könyvelés: Ász Könyvelő Iroda Kft. 1054 Budapest, Szemere u. 17. 
 • Munkáltató és vállalati partnerei, mint adatfeldolgozók

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő a rendeltetésszerű adatkezelések folyamatos és zökkenőmentes biztosításához adatvédelmi tisztviselővel működik együtt. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

A felhasználó jogai

Adatkezelő Érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@beraman.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Beraman Hungary Kft. 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 4. Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

Érintett jogosult kérni a személyes adatai módosítását (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@beraman.hu e-mail címen, vagy a Beraman Hungary Kft. 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 4. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Érintett a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@beraman.hu e-mail címén, vagy postai úton a Beraman Hungary Kft. 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 4. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően – a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott személyes adatok kivételével – haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

A fentiek alapján az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:

 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli,
 • a Felhasználó kéri,
 • az adat hiányos, ezért nem felhasználható,
 • az adatkezelés célja megszűnt,
 • azt a hatóság elrendeli.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Érintett jogos érdekeit, vagy más jogszabály miatt őrizni köteles. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Az Érintett továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. Az Érintett a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett „Leiratkozás” gombra kattintva, vagy az info@beraman.hu e-mail címen, illetve a Beraman Hungary Kft. 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 4. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó számára a továbbiakban Hírlevelet nem küld.

Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.

A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • az Adatkezelő adatai;
 • az adatvédelmi incidensből származó valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidensről tájékoztatja Felhasználókat a honlapján keresztül 72 órán belül az alábbi adatok megadásával:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az info@beraman.hu e-mail címre, vagy a Beraman Hungary Kft. 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 4. postacímre.

Amennyiben Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: a NAIH-nál, vagy a bíróságnál.

Tatabánya, 2018. május 25.